Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

2016-09-09

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie z dnia  9 września 2016 r.  w sprawie naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

więcej


2016-09-08

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Bytów, dnia 08.09.2016r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

W odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie, złożona oferta kandydata nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, w związku z tym nie została zatrudniona żadna osoba. 
Iwona Adamczyk
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

z dnia  25 sierpnia  2016 r.  

w sprawie naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Na podstawie art. 11, 13 i 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

§ 2. Wymagania i kwalifikacje jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone zostały w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1.  W celu przeprowadzenia czynności naboru ustal się komisję w składzie:

1) Iwona Adamczyk – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie – przewodnicząca komisji,

2) Mirosława Smantek – inspektor ds. kadr i administracji – członek komisji.

2. Komisja działa do czasu zatrudnienia kandydata na stanowisku, bez względu na liczbę przeprowadzonych naborów.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

więcej


2016-08-02

Pudełko życia

Program pn. „Pudełko życia w gminie Bytów” to projekt, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, mającym problemy ze zdrowiem, niepełnosprawnym oraz samotnym, obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne.
więcej


2016-07-22

TELEOPIEKA

Od 1 listopada 2013 r. trwa program usług teleopieki w gminie Bytów. W ramach tego programu Polskie Centrum Opieki sp. z o.o. w Gdyni uruchomiło w gminie Bytów dostęp do Centrum Operacyjno-Alarmowego z wykorzystaniem tzw. „czerwonego przycisku alarmowego”. 
Usługa teleopieki ma zapewnić dodatkowe zabezpieczenie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, głównie dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, schorowanych, zamieszkujących samotnie, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych oraz osób które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, a wymagają opieki.    
więcej


2016-06-30

Prace porządkowe w CIS

Uczestnicy CIS w ramach warsztatów porządkowych i ogrodniczych dbają o zieleń i czystość wokół Centrum Integracji Społecznej. 
więcej


Wyszukaj w serwisie
Nasze projekty

Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno-zawodowa

Projekt “Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja społeczno-zawodowa”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1.więcej

Galeria zdjęć